Sống sao cho người ta nể, đừng kể lể cho người ta khinh

Sống sao cho người ta nể, đừng kể lể cho người ta khinh