Con đường đi tới thành công không bao giờ thẳng. Phải trả giá bằng những ngã rẽ sai lầm nhiều lần, bạn mới có thể chọn được con đường đúng nhất. Phải thất bại nhiều lần, bạn mới chạm được đến thành công.

Xem thêm:  Thành công không phụ thuộc vào chủng tộc hay thu nhập của bố mẹ bạn.
Topics #sai lầm #thành công #thất bại