Con đường đi tới thành công không bao giờ thẳng. Phải trả giá bằng những ngã rẽ sai lầm nhiều lần, bạn mới có thể chọn được con đường đúng nhất. Phải thất bại nhiều lần, bạn mới chạm được đến thành công.

Xem thêm:  Người thành công không thắng ở điểm xuất phát mà thắng ở những bước ngoặt.
Topics #sai lầm #thành công #thất bại